Waar ben je naar op zoek?

Categoriën
Ruimte

I. Algemene informatie en definities

1. De volgende termen die in het Privacybeleid worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

1) Indusigns – de beheerder van de website die middelen en informatie verstrekt aan bezoekers van de website of profiel op sociale media: Indusigns, Paxtonstraat 3F, 8013RP te Zwolle (Nederland), KVK: 59719818, BTW: NL853617466B01, info@indusigns .nl .

2) persoonsgegevens – alle informatie (bijvoorbeeld achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres of woonadres) over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die bezoeker is van de website/sociale media, een klant van Indusigns of een leverancier.

3) Leverancier – een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een persoon zonder rechtspersoonlijkheid, maar in staat om namens zichzelf rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan, die bepaalde diensten aan Indusigns levert of goederen levert aan Indusigns; Onder het begrip leverancier worden mede verstaan ​​natuurlijke personen die werknemers en/of vertegenwoordigers van de leverancier zijn en die in opdracht van de leverancier en namens de leverancier handelen in het kader van de tussen Indusigns en de leverancier gesloten en reeds gesloten overeenkomsten,

4) Bezoeker – een persoon die de inhoud van de Indusigns-website en/of sociale media bezoekt en doorbladert,

5) Klant – een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een persoon zonder rechtspersoonlijkheid, maar in staat om namens zichzelf rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan, een contract aan te gaan voor de verkoop van goederen met Indusigns,

6) Instant Messenger – toepassingen voor communicatie op afstand die door Indusigns worden gebruikt om contact op te nemen met klanten, opererend binnen of in combinatie met de sociale media-accounts van Indusigns: Messenger (https://www.facebook.com/indusigns /) en Instagram (https://www. instagram.com/indusigns.nl/)

7) Sociale Media – de algemene term voor de online sociale mediaplatformen (websites) waarop Indusigns profielen onderhoudt en via welke zij de diensten levert aan klanten vermeld in Hoofdstuk 3 van de Algemene Voorwaarden. Dit zijn onder meer Facebook (https://www.facebook.com/indusigns/), Instagram (https://www.instagram.com/indusigns.nl/) en Pinterest (https://nl.pinterest.com/indusigns/ ).

8) Aanbod – beschrijving en afbeeldingen van de aangeboden diensten en goederen verkocht door Indusigns in het kader van haar zakelijke activiteiten en gebruikt om deze te promoten; eventuele op de website of in sociale media geplaatste mededelingen, advertenties, prijslijsten mogen niet worden opgevat als een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, maar als een uitnodiging tot het doen van aanbiedingen (bestellingen) door de klant,

9) Persoon – de natuurlijke persoon op wie de door Indusigns verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben, in het bijzonder een bezoeker, leverancier of klant of hun werknemers of vertegenwoordigers,

10) Website – het internetplatform www.indusigns.nl waarmee Indusigns diensten aanbiedt aan bezoekers in het kader van een overeenkomst voor het leveren van elektronische diensten,

11) Goederen – de Indusigns-producten gepresenteerd op de website en sociale media,

12) Dienst – een dienst die door Indusigns langs elektronische weg wordt aangeboden ten behoeve van Bezoekers, die bestaat uit de overdracht van gegevens met behulp van openbare datatransmissiesystemen op individueel verzoek zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen waarmee het contract voor de levering van diensten langs elektronische weg ontstaat voor het uitvoeren van de daaruit voortvloeiende taken, waaronder onder meer: ​​het aanbieden van aanbiedingen via de website en sociale media, het beheren van correspondentie via elektronische adressen.
Als de term “verwerking” of
Wanneer er sprake is van ‘distribueren’, worden alle activiteiten en bewerkingen bedoeld die worden uitgevoerd met persoonsgegevens (bijvoorbeeld het opslaan of analyseren ervan met het oog op het verlenen van diensten), tenzij anders aangegeven.

2. Het algemene doel van Indusigns, als beheerder van de persoonsgegevens van bezoekers, klanten en leveranciers, is ervoor te zorgen dat de privacy wordt beschermd op een niveau dat minimaal gelijkwaardig is aan de normen van de huidige wetgeving, in het bijzonder met betrekking tot:

1) Bescherming van persoonsgegevens – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking Richtlijn 95/46/EG (basisverordening gegevensbescherming) (hierna: “AVG”),

2) Dienstverlening langs elektronische weg – de wet van 18 juli 2002 betreffende het aanbieden van diensten langs elektronische weg,
3) Bescherming van de consumentenrechten – Wet van 30 mei 2014 betreffende de consumentenrechten.

3. Met het oog hierop en om ervoor te zorgen dat de personen van wie de gegevens door Indusigns worden verwerkt, toegang hebben tot informatie over gegevensbescherming, heeft Indusigns dit gegevensbeschermingsdocument ontwikkeld en goedgekeurd. Dit document bevat met name de volgende informatie:

1) Verwerking van persoonlijke gegevens, inclusief het verzamelen en opslaan ervan door Indusigns,

2) Wijze waarop persoonsgegevens en andere gegevens gerelateerd aan het gebruik van de website, het bezoeken van sociale media, het communiceren via instant messaging of e-mail, evenals het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met Indusigns voor het leveren van elektronische diensten, overeenkomsten voor de verkoop van goederen of andere contracten die Indusigns heeft gesloten met klanten of leveranciers,

3) overdracht van persoonsgegevens aan andere instanties,

4) Toegang, wijziging en verwijdering van persoonlijke gegevens,

5) beveiliging van de verwerking van persoonlijke gegevens en informatie,

6) Bewaartermijn voor persoonsgegevens.

4. Indusigns ontvangt persoonsgegevens van zowel bezoekers als klanten en leveranciers:

1) wanneer deze mensen en bedrijven de inhoud van de website of sociale media bekijken en gebruiken voor informatie

a) die deze personen/bedrijven rechtstreeks aan Indusigns verstrekken, inclusief de informatie die zij verstrekken bij het plaatsen van bestellingen op de Website, het bezoeken en gebruiken van sociale media (inclusief, maar niet beperkt tot, het taggen van inhoud die door Indusigns is geplaatst als “leuk” of het plaatsen van commentaar over deze inhoud), bij het uitwisselen van correspondentie via e-mail en instant messenger,

b) ontvangen en verzameld door Indusigns tijdens het gebruik van de diensten die via de website of sociale media beschikbaar worden gesteld, in het bijzonder met betrekking tot: de wijze waarop van de diensten gebruik wordt gemaakt, het gebruikte internetprotocol, het IP-adres, gegevens over de werking van het apparaat dat wordt gebruikt om de Diensten te gebruiken, evenals storingen, de activiteit van IT-systemen, apparaatinstellingen, browsertype en -taal, datum en tijd van verzonden verzoeken en verwijzende URL’s, cookies,

2) bij communicatie met Indusigns via e-mail of instant messaging,

3) bij het onderhandelen en afsluiten van contracten met klanten en leveranciers

II Type, omvang en doel van de verwerking van persoonsgegevens

1. Indusigns verwerkt, d.w.z. verzamelt, bewaart en analyseert onder meer persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1) Sluiting en uitvoering van gesloten contracten (Art. 6 Para. 1 lit. b) AVG), inclusief contracten voor de levering van elektronische diensten, contracten voor de verkoop van goederen en contracten met leveranciers. Dit geldt in het bijzonder voor het contact opnemen met bezoekers, klanten en leveranciers in verband met het initiëren, afsluiten en uitvoeren van contracten, inclusief het verstrekken van informatie en het verwerken van vragen, klachten, evenals het doen gelden en verdedigen van claims die voortvloeien uit de contracten,

2) Vervulling van de wettelijke verplichtingen van Indusigns, in het bijzonder met betrekking tot de verwerking van gegevens voor belasting- en boekhoudkundige doeleinden (Art. 6 Para. 1 lit. c) AVG), en het waarborgen van de verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. het verstrekken bewijs van kan dat:

a) persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en op een voor de betrokkene transparante wijze worden verwerkt,

b) het doel van de verwerking duidelijk is vastgesteld,

c) de verwerkte gegevens zijn adequaat en ter zake dienend en worden alleen gebruikt voor de doeleinden van de verwerking, d) de persoonsgegevens zijn accuraat en waar nodig bijgewerkt,

e) de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een manier die de veiligheid ervan waarborgt,

f) de opslag van gegevens is beperkt tot het minimum dat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,

3) Toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a) AVG), voor zover het verkrijgen van toestemming vereist is onder de toepasselijke wetgeving voor gegevensverwerkingsactiviteiten op basis van cookies en voor de direct marketing van de diensten geleverd door Indusigns,

4) Het nastreven van de legitieme belangen van Indusigns (Art. 6 Para. 1 lit. f) AVG), zoals:

a) het uitvoeren van direct marketing voor de diensten aangeboden door Indusigns, inclusief het contacteren van bezoekers, klanten en leveranciers met het oog op toegestane marketingactiviteiten per e-mail of telefoon,

b) Monitor de bezoekersactiviteit op de website en sociale media als gevolg van het cookiebeleid van Indusigns om:
– het waarborgen van de veiligheid van de diensten die Indusigns levert in het kader van de contracten die zijn gesloten voor het aanbieden van elektronische diensten, inclusief het afdwingen van de naleving van de interne regels van de website en sociale media, evenals het voorkomen van misbruik en het waarborgen van de veiligheid van het dataverkeer op de website,
– de inhoud en werking van de website optimaliseren, statistische analyses uitvoeren, informatie verkrijgen over het bereik en de interactiepercentages van de website

c) Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken onder bezoekers, klanten en leveranciers, b.v. B. met betrekking tot de tevredenheid over de resultaten van de verleende diensten of verkochte goederen op basis van het gesloten contract,

2. In gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de dienstverlening door Indusigns of een legitiem belang van Indusigns vertegenwoordigt, heeft het bedrijf het recht om automatisch de door bezoekers, klanten en leveranciers verstrekte gegevens, in het bijzonder gegevens, die worden doorgegeven aan de server door webbrowsers of apparaten waarmee bezoekers toegang krijgen tot de Dienst of sociale media. Tot deze gegevens behoren onder meer: ​​parameters en identificatienummers van de gebruikte software en hardware, bekeken pagina’s, informatie over het gebruik van de website of andere bronnen en andere gegevens over apparaten en het gebruik van systemen. Voornoemde informatie wordt met name verzameld wanneer de bezoeker de website of sociale media gebruikt. Hoe Indusigns dit soort technologie gebruikt, wordt verder beschreven in het Cookiebeleid dat beschikbaar is op de Website.

3. Indusigns kan profilering uitvoeren, dat wil zeggen geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van bezoekers, klanten en leveranciers met als doel conclusies te trekken over hun kenmerken. Profilering wordt gebruikt wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van bepaalde diensten, maar ook om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren en voor marketingdoeleinden. Indusigns neemt echter geen geautomatiseerde besluiten op basis van profilering die juridische gevolgen kunnen hebben of op vergelijkbare wijze de rechten en plichten van de betrokkenen aanzienlijk kunnen aantasten.

III. Openbaarmaking en overdracht van gegevens aan derden en derde landen

1. Indutekens

1) kan de gegevens van personen toevertrouwen aan derden die betrokken zijn bij het verlenen van diensten of die de nakoming van de verplichtingen van Indusigns ondersteunen uit hoofde van contracten gesloten met of ten behoeve van deze personen (of entiteiten die door hen worden vertegenwoordigd),

2) kan gegevens doorgeven aan derden:
– indien dit door het algemeen toepasselijke recht is toegestaan ​​voor de doeleinden en beginselen van dat recht, of
– met instemming van het volk.
Dit geldt in het bijzonder voor:

1) Banken, betalingsinstellingen, auditbedrijven die claims voor verleende diensten en uit gesloten contracten verwerken (data trusteeship),

2) Internetproviders, serverruimtes, IT-bedrijven, telecommunicatiebedrijven, voor zover deze entiteiten betrokken zijn bij de dienstverlening aan individuen (toewijzing van persoonsgegevens),

3) Derden, bijvoorbeeld gespecialiseerde aanbieders van gegevensopslagdiensten, analysediensten zodat deze aanbieders diensten kunnen verlenen aan Indusigns, marketing-, advies- of auditbedrijven die Indusigns ondersteunen bij de uitvoering van haar zakelijke activiteiten en bij het aanbieden van elektronische diensten, zoals evenals bij het aanbieden van websites – en applicatieontwikkelingsdiensten en branding en marketing (verstrekking van persoonsgegevens).

2. Wanneer persoonsgegevens worden toevertrouwd, zijn derden aan wie de gegevens worden toevertrouwd niet bevoegd om de persoonsgegevens van de individuen te gebruiken voor hun eigen doeleinden – de gegevens worden verwerkt namens en ten behoeve van Indusigns – en de handelingen van de derden zijn onderworpen aan de bepalingen van de toepasselijke wetgeving en dit privacybeleid. De overdracht van gegevens naar een andere locatie zal in ieder geval zo minimaal mogelijk plaatsvinden, zowel wat betreft de hoeveelheid te verwerken gegevens als de omvang van de toegestane gegevensverwerkingsactiviteiten.

3. Als persoonlijke gegevens worden opgeslagen op plaatsen zoals: B. een bank die betrokken is bij het proces van het uitvoeren van betalingen in het kader van afgesloten contracten of vanuit de verplichtingen van individuen jegens Indusigns (indien aanwezig), deze entiteiten worden – op grond van de huidige wetgeving – de eigenaren van de persoonlijke gegevens van de Mensen die hun gegevens namens zichzelf en voor hun eigen doeleinden verwerken. Andere entiteiten waaraan Indusigns persoonlijke gegevens toevertrouwt, kunnen ook gegevensbeheerders worden van de persoonlijke gegevens van individuen en dergelijke gegevens namens hen en voor hun eigen doeleinden verwerken, als dit een direct gevolg is van de toepasselijke wetgeving.

4. Wanneer persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt (uitsluitend op basis van de toestemming van de persoon of het bedrijf dat door de persoon wordt vertegenwoordigd, of als de algemeen toepasselijke wetgeving dit toestaat), zullen de bedrijven waarmee de gegevens worden gedeeld onafhankelijk zijn van Indusigns als de eigenaar van de persoonsgegevens. Indusigns wijst erop dat zij in een dergelijk geval geen invloed heeft op het gegevensbeschermingsbeleid van de betrokkenen en daar ook niet verantwoordelijk voor is.

5. Indusigns kan geanonimiseerde gegevens, dat wil zeggen gegevens die zodanig zijn getransformeerd dat individuele informatie niet kan worden geïdentificeerd of toegewezen aan een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon aan of van wie de gegevens zijn verstrekt, aan derden verstrekken in de vorm van statistische gegevens. gegevens.

6. Indusigns draagt ​​geen persoonsgegevens over buiten de Europese Economische Ruimte of aan internationale organisaties. Als de Bezoeker echter inhoud gebruikt die door Indusigns op sociale media is gepubliceerd of met Indusigns communiceert via instant messaging, maakt de Bezoeker tegelijkertijd gebruik van de diensten die worden aangeboden door de beheerders van deze sociale media of de fabrikanten van software voor communicatie op afstand. Deze diensten worden door andere bedrijven geleverd op basis van aparte voorwaarden, privacybeleid en op basis van een aparte overeenkomst voor het leveren van elektronische diensten (een aparte rechtsverhouding) waarbij Indusigns geen partij is. In dit geval kunnen uw gegevens worden verwerkt door bedrijven die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. In dit geval raadt Indusigns u aan de relevante regelgeving, instructies en privacybeleid te raadplegen met betrekking tot de levering van bovengenoemde diensten door andere bedrijven dan Indusigns.

IV Toegang tot en wijziging van persoonsgegevens

1. Iedere persoon wiens persoonsgegevens door Indusigns worden verwerkt, heeft – voor zover voorzien door de huidige wetgeving – het recht

1) toegang verkrijgen tot de verwerkte persoonsgegevens, inclusief een kopie van de persoonsgegevens,

2) Krijg informatie over:

a) de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens,

b) de categorieën van verwerkte persoonsgegevens,

c) informatie over de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zullen worden bekendgemaakt,

d) de duur van de verwerking van persoonsgegevens,

e) het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering),

3) om de persoonlijke gegevens over u te corrigeren als de gegevens onjuist zijn,

4) om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen (rekening houdend met de doeleinden van de verwerking),

5) dat de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, worden verwijderd als:

a) ze zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze door Indusigns worden verwerkt,

b) de betrokkene trekt zijn of haar toestemming voor de verwerking in en de toestemming vormde de enige rechtsgrondslag voor de verwerking of er is effectief bezwaar tegen de verwerking ingediend,

c) de verwerking is onrechtmatig,

6) de verwerking van persoonsgegevens beperken als:

a) de juistheid van de gegevens wordt betwist – in dit geval kan de betrokkene verzoeken om beperking van de verwerking voor een bepaalde periode, zodat Indusigns de juistheid van de gegevens kan verifiëren,

b) de gegevens onrechtmatig worden verwerkt, maar de betrokkene niet wil dat de gegevens worden verwijderd,

c) de gegevens zijn niet langer nodig voor Indusigns, maar de betrokkene heeft deze nodig om claims te verdedigen of te doen gelden,

d) er bezwaar is gemaakt tegen de verwerking – totdat is besloten of de gerechtvaardigde belangen van Indusigns zwaarder wegen dan de belangen van de persoon die als reden voor het bezwaar is opgegeven

7) om zich te verzetten tegen de verwerking als de gegevens om de volgende redenen worden verwerkt:

a) het uitvoeren van een taak die in het algemeen belang is of in het kader van de uitoefening van het officiële gezag dat aan Indusigns is toevertrouwd,

b) die voortkomen uit de legitieme belangen van Indusigns, tenzij deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene,

c) vereisten voor direct marketing, inclusief profilering,

8) om de gegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen, inclusief met het oog op verzending naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, en om Indusigns te verzoeken de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is; Dit geldt ook als de verwerking gebaseerd is op toestemming of een gesloten contract en wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures,

9) hun toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens met werking voor de toekomst intrekken tegen de verwerking van dergelijke gegevens die op basis van toestemming zijn verwerkt; dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens van websites en mobiele applicaties die via cookies worden verwerkt (in dit geval moeten er wijzigingen worden aangebracht in de configuratie van de internetbrowser in overeenstemming met de regels aangegeven in het cookiebeleid van Indusigns, dat echter specificeer bepaalde op de website van de website of kunnen de functionaliteit die beschikbaar is op sociale media beïnvloeden).

10) een klacht indienen bij de autoriteit die toezicht houdt op de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming, d.w.z. de voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

V. Gegevens- en informatiebeveiliging

Indusigns streeft ernaar ervoor te zorgen dat alle verzamelde en verwerkte gegevens worden beschermd door passende technische maatregelen en beveiligingsprocedures om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking en vernietiging. In het bijzonder:

1) De website registreert ongeautoriseerde toegangspogingen, zodat bij een vermoedelijke inbreuk snel kan worden gecontroleerd of er een inbreuk op de beveiliging heeft plaatsgevonden,

2) Indusigns maakt gebruik van SSL-encryptie en firewalls bij het elektronisch verlenen van diensten,

3) De gegevens op de websiteservers worden periodiek gearchiveerd (zogenaamde back-up),

4) Indusigns gebruikt en controleert zijn eigen methoden voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie, inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen (zoals encryptie van apparaatmedia, het uitgeven van wachtwoorden voor toegang tot apparaten of applicaties die betrokken zijn bij gegevensverwerking) om ongeoorloofde toegang tot verwerkte gegevens te voorkomen , inclusief gegevens die worden verwerkt in verband met het gebruik van e-mail- of instant messaging-diensten door Indusigns om met individuen te communiceren. Indusigns bepaalt echter dat iedere persoon die gebruik maakt van instant messaging of e-mail verplicht is zich vertrouwd te maken met de gegevensbeveiligingsregels en informatie die wordt gebruikt door de aanbieders van genoemde communicatiemiddelen en de daaruit voortvloeiende bepalingen na te leven,

5) Toegang tot persoonsgegevens wordt alleen verleend aan die medewerkers en contractuele partners van Indusigns voor wie de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de doeleinden van Indusigns of in verband met de dienstverlening. Aan Indusigns gelieerde ondernemingen, vertrouwde zakenpartners en externe dienstverleners beheren gegevens in overeenstemming met de beveiligings- en privacyvereisten en zullen te maken krijgen met passende juridische gevolgen als niet aan deze verplichtingen wordt voldaan.

VI. Bewaartermijn voor persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens worden door Indusigns bewaard zolang als nodig is om de doeleinden van de verwerking te bereiken, in het bijzonder voor de duur van de contracten waarop de verwerking is gebaseerd en daarna voor de volgende doeleinden:

1) om claims in verband met de uitvoering van het contract geldend te maken of te verdedigen,

2) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, in het bijzonder fiscale en boekhoudkundige regelgeving,
– tot de verjaringstermijn voor vorderingen of belastingschulden, waarvan de termijnen voortvloeien uit het algemeen toepasselijk recht

2. Indusigns bewaart persoonsgegevens voor marketingdoeleinden totdat de betrokkene bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking. In het geval van de nieuwsbriefdienst bewaart en verwerkt Indusigns de gegevens voor verzending totdat de persoon die zich heeft geregistreerd zich afmeldt (opt-out).

3. Om de aansprakelijkheid te waarborgen, d.w.z. om de naleving van de bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens aan te tonen, bewaart Indusigns de gegevens van de personen gedurende de periode waarin zij verplicht is de gegevens of de documenten die deze bevatten te bewaren, om zorgen voor naleving van de wettelijke bepalingen in het document en stellen de autoriteiten in staat toezicht te houden op de naleving.

VII. Wijzigingen in de regelgeving inzake gegevensbescherming

Het privacybeleid van Indusigns is aan verandering onderhevig. De rechten van geen enkele persoon onder dit Privacybeleid zullen echter op enigerlei wijze worden beperkt zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Eventuele wijzigingen in het privacybeleid zullen op de website worden geplaatst en prominent worden geplaatst door Indusigns. Indusigns houdt ook eerdere versies van dit privacybeleid bij, zodat individuen deze kunnen bekijken.

VIII. Functionaris voor gegevensbescherming

Bij gebrek aan een wettelijke verplichting heeft Indusigns geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Dienovereenkomstig dient u als gegevensbeheerder rechtstreeks contact op te nemen met Indusigns als u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens staan ​​vermeld in Hoofdstuk IX van dit document.

IX. Contact details

1. De statutaire zetel van Indusigns is Paxtonstraat 3F, 8013RP te Zwolle (NL)

2. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met Indusigns via e-mail: info@indusigns.nl.
Deze gegevensbeschermingsverklaring treedt in werking op 1 augustus 2023.